Mokyklos bendruomenės tikslas – AUGANTIS ŽMOGUS: besimokantis ieškoti, rasti, suvokiantis tautines ir žmogiškąsias vertybes
free pokerfree poker

Švietimo pagalbos teikimas

Pedagoginę psichologinę pagalbą šalyje teikia vaiko gerovės komisijos, pedagoginės psichologinės tarnybos, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras.
Pirmasis lygmuo – švietimo įstaigų vaiko gerovės komisija, kuri teikia:
- pirminę specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, socialinę pagalbą mokiniams jų artimiausioje aplinkoje;
- metodinę pagalbą – ugdymo įstaigos pedagogams, tėvams;
- atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, pirminį vertinimą;
- analizuoja teikiamos švietimo pagalbos mokiniui veiksmingumą.
Antrasis lygmuo – pedagoginė psichologinė tarnyba, kurios pagrindinė veiklos sritis – pagalba mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiant:
– psichologinę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę pagalbą mokiniams;
– specialiąją pedagoginę pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims;
– informacinę, ekspertinę ir konsultacinę pagalbą tėvams bei mokykloms;
– psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą mokykloms, kuriose nėra švietimo pagalbos specialistų.
Trečiasis lygmuo – Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras, kurio tikslas – tobulinti
specialiosios pedagoginės, specialiosios, psichologinės ir socialinės pedagoginės pagalbos teikimo sistemą šalyje.
Vaiko gerovės komisija (toliau – komisija) siekia stiprinti vaikų saugumą ir jų psichologinį atsparumą mokykloje. Komisijos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį vertinimą bei vykdyti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. Šios Komisijos veikla skirta vaikų ugdymo ir elgesio problemoms spręsti. Pagalbą sprendžiant pagalbą teikia ir švietimo pagalbos specialistai: psichologai, specialieji pedagogai, logopedai, socialiniai
pedagogai.
Vaiko gerovės komisija koordinuoja visų švietimo pagalbos teikėjų (psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, surdopedagogo, tiflopedagogo, socialinio pedagogo ir kt.) veiklą mokykloje. Komisija ne tik teikia pagalbą specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, bet ir įtraukia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) į pagalbos mokiniui procesą.
Specialioji pedagoginė pagalba siejama su mokinio galimybėmis mokytis ir dalyvauti kitoje ugdymo veikloje. Tai pedagoginių priemonių sistema, padedanti užtikrinti veiksmingą specialiųjų poreikių turinčių asmenų ugdymą.
Specialiąją pedagoginę pagalbą mūsų mokykloje teikia: specialusis pedagogas, logopedas, socialinis pedagogas.
Specialusis pedagogas specialiąją pedagoginę pagalbą teikia: mokiniams, turintiems raidos ir sensorinių negalių bei fizinių funkcijų sutrikimų, kurių kilmė biologinė; mokiniams, turintiems sutrikimų (skaitymo, rašymo, matematikos, kitų mokomųjų dalykų; elgesio ir emocijų sutrikimų); mokiniams, kuriems kyla mokymosi sunkumų (kai dėl nepalankios aplinkos ar susidariusių aplinkybių apribojamos galimybės realizuoti savo gebėjimus įsisavinant Bendrojo ugdymo programas). Jis dirba mokinių specialiųjų poreikių identifikavimo ir tenkinimo srityse: atlieka pirminį vaiko vertinimą, išaiškina mokomųjų dalykų spragas ir, atsižvelgdamas į realųjį žinių lygį, neišlavėjusias vaikų funkcijas lavina specialisto kabinete ar pagalbą teikia klasėje, padeda mokytojui pritaikyti ugdymo programą, parinkti metodus, darbo būdus ir priemones.
Logopedas teikia pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Jis vertina mokinių kalbos raidą, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus ir juos šalina, konsultuoja vaiko mokytojus ir tėvus sutrikimų prevencijos ir šalinimo klausimais. Logopedas dirba su vaikais individualiai, pogrupiuose ir grupelėse po pamokų, tikslindamas tartį, ugdydamas gramatinį kalbos taisyklingumą, plėtodamas skaitymo ir rašymo įgūdžius.
Socialinis pedagogas atstovauja šeimai, padėdamas tėvams įsitraukti į vaiko ugdymo procesą, aktyviai ir drąsiai domisi mokinio gyvenimu mokykloje. Tai vaiko negalios situacijos tyrėjas, analizuojantis mokinio socialinę aplinką, besidomintis jo šeima (broliais, seserimis, tėvais, giminaičiais), draugais, vaiko laisvalaikiu, mėgstama veikla ir pan. Socialinis pedagogas išsiaiškina socialinio pobūdžio faktorius (galbūt mokinys neišsimiegojęs, neturi sąlygų pamokoms ruošti, tėvai išvykę į užsienį, stokoja priežiūros, praleidinėja pamokas ir pan.). Surinktos išsamios žinios, pastebėjimai prisideda prie komandoje dirbančių specialistų pagalbos efektyvumo, padeda rasti tinkamus problemų sprendimus. Skirtingi mokinių sutrikimai sąlygoja poreikių įvairovę, pagalbos reikalingumą. Atsižvelgiant į mokinių specialiųjų ugdymosi poreikių lygį, galima jiems skirti ir specialiąją pagalbą, kurios teikėjai yra mokytojo padėjėjas, gestų kalbos vertėjas ir kt. Specialioji pagalba mokykloje susijusi su buitinių asmens poreikių tenkinimu ir su mokymusi susijusių funkcijų realizavimu.

free pokerfree poker

Biudžetinė įstaiga Joniškio r.
Gataučių Marcės Katiliūtės mokykla
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre,
kodas: 190563565
Mokyklos g. 6, Gataučių k.,
84262, Joniškio r. sav.
tel./faks. (8 426) 47 782;
Valdymo struktūros schema

 sitemap email  rss  facebook  archive Neįgaliesiems
607165
Šiandien
Vakar
Šią savaitę
Praeitą savaitę
Šį mėnesį
Praeitą mėnesį
Iš viso
189
190
1016
604529
5631
8294
607165
Svetainę kūrė Laimonas Vingras 2010-12-22